Maklumat Anggota Majlis MQA

Tarikh Kemaskini : 07 Julai 2021
Versi Bahasa Inggeris :
Council of MQA

Majlis Agensi Kelayakan Malaysia yang ditubuhkan di bawah Akta Agensi Kelayakan Malaysia 2007 (Akta 679) mempunyai fungsi berikut:

  1. meluluskan rancangan dan dasar bagi pengurusan Agensi;
  2. meluluskan apa-apa pindaan atau pengemaskinian Kerangka Kelayakan Malaysia;
  3. meluluskan dasar dan garis panduan yang berhubungan dengan akreditasi program, kelayakan atau pemberi pendidikan tinggi atau audit institusi;
  4. meluluskan sebarang perkara yang berhubungan dengan fungsi, kuasa, kewajipan, saraan, elaun, honorarium, faedah dan tatakelakuan pegawai, pekerja, ejen dan pakar perunding Agensi;
  5. menerima dan mengawasi laporan, penyata, pernyataan dan sebarang maklumat lain yang berhubungan dengan akreditasi, audit institusi dan penilaian;dan
  6. melakukan semua perkara yang semunasabahnya perlu bagi pelaksanaan fungsinya di bawah Akta Agensi Kelayakan Malaysia 2007.

Pengerusi

Prof. Datuk Dr. Asma Ismail, FASc
Presiden
Akademi Sains Malaysia

Ahli - Ahli Majlis




Tan Sri Mohd Khairul Adib bin Abd Rahman
Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia

Datuk Seri Mazlan bin Yusoff
Ketua Setiausaha
Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)


-
Ketua Setiausaha
Kementerian Sumber Manusia

Datuk Yusran Shah bin Mohd Yusof
Ketua Setiausaha
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)


Prof. Dato' Dr. Mohammad Shatar bin Sabran
Ketua Pegawai Eksekutif
Agensi Kelayakan Malaysia


Prof. Dato' Dr. Husaini bin Omar
Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi
Jabatan Pendidikan Tinggi
Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)


YBrs. Dr. Amran bin Alias
Ketua Seksyen Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera Fiskal dan Ekonomi
Kementerian Kewangan Malaysia

Dato' Dr. Mohd Khairi bin Yakub
Ketua Pegawai Eksekutif
Majlis Perubatan Malaysia


Dato' Ir. Hj. Mohamad Zulkefly bin Sulaiman
Yang Di-Pertua
Lembaga Jurutera Malaysia

Prof. Dato' Ts. Dr. Mohd Ekhwan Hj Toriman
Naib Canselor
Universiti Kebangsaan Malaysia


Prof. Datin Paduka Dr. Samsinar binti Md. Sidin
Naib Canselor
Universiti Tun Abdul Razak (UNIRAZAK)

Tan Sri Dato' Soh Thian Lai
Presiden
Federation of Malaysian Manufacturers


Prof Dato' Seri Dr Mohamed Mustafa Ishak

Dato' Peter Ng Tong Se
Chief Executive Officer and Founder
UCSI Group


Prof. Dato' Dr. Mohd Azmi bin Omar
Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif
International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF)

Prof. Elizabeth Lee Fuh Yen
Chief Executive Officer
Sunway Education Group