Maklumat Anggota Majlis MQA

Tarikh Kemaskini : 18 November 2020
Versi Bahasa Inggeris :
Council of MQA

Majlis Agensi Kelayakan Malaysia yang ditubuhkan di bawah Akta Agensi Kelayakan Malaysia 2007 (Akta 679) mempunyai fungsi berikut:

  1. meluluskan rancangan dan dasar bagi pengurusan Agensi;
  2. meluluskan apa-apa pindaan atau pengemaskinian Kerangka Kelayakan Malaysia;
  3. meluluskan dasar dan garis panduan yang berhubungan dengan akreditasi program, kelayakan atau pemberi pendidikan tinggi atau audit institusi;
  4. meluluskan sebarang perkara yang berhubungan dengan fungsi, kuasa, kewajipan, saraan, elaun, honorarium, faedah dan tatakelakuan pegawai, pekerja, ejen dan pakar perunding Agensi;
  5. menerima dan mengawasi laporan, penyata, pernyataan dan sebarang maklumat lain yang berhubungan dengan akreditasi, audit institusi dan penilaian;dan
  6. melakukan semua perkara yang semunasabahnya perlu bagi pelaksanaan fungsinya di bawah Akta Agensi Kelayakan Malaysia 2007.

Pengerusi

Profesor Datuk Dr. Asma binti Ismail, FASc
Presiden
Akademi Sains Malaysia

Ahli - Ahli Majlis
Tan Sri Mohd Khairul Adib bin Abd Rahman
Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia

Datuk Seri Dr. Mazlan bin Yusoff
Ketua Setiausaha
Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)


Datuk Yusran Shah bin Mohd Yusof
Ketua Setiausaha
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

Dato' Jamil bin Rakon
Ketua Setiausaha
Kementerian Sumber Manusia (KSM)


Prof. Dato' Seri Dr. Mohamed Mustafa bin Ishak
Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi
Jabatan Pendidikan Tinggi
Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)

Prof. Dato' Dr. Husaini Bin Omar
Ketua Pegawai Eksekutif
Agensi Kelayakan Malaysia


Dato' Dr. Mohd Khairi bin Yakub
Ketua Pegawai Eksekutif
Majlis Perubatan Malaysia

Dato' Ir. Hj. Mohamad Zulkefly bin Sulaiman
Yang Di-Pertua
Lembaga Jurutera Malaysia


Dr. Amran bin Alias
Ketua Seksyen Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera Fiskal dan Ekonomi
Kementerian Kewangan Malaysia

Prof. Dato' Dr. Muhammad Shatar bin Sabran
Naib Canselor
Universiti Pendidikan Sultan Idris


Prof. Datin Paduka Dr. Samsinar binti Md. Sidin
Naib Canselor
Universiti Tun Abdul Razak (UNIRAZAK)

Tan Sri Dato' Soh Thian Lai
Presiden
Federation of Malaysian Manufacturers


Prof. Dato' Dr. Mohd Azmi bin Omar
Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif
International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF)

Dato' Peter Ng Tong Se
Chief Executive Officer and Founder UCSI Group
UCSI Group Holdings Sdn Bhd


Elizabeth Lee Fuh Yen (Dr.)
Chief Executive Officer
Sunway Education Group