Maklumat Anggota Majlis MQA

Tarikh Kemaskini : 20 Januari 2023
Versi Bahasa Inggeris :
Council of MQA

Majlis Agensi Kelayakan Malaysia yang ditubuhkan di bawah Akta Agensi Kelayakan Malaysia 2007 (Akta 679) mempunyai fungsi berikut:

  1. meluluskan rancangan dan dasar bagi pengurusan Agensi;
  2. meluluskan apa-apa pindaan atau pengemaskinian Kerangka Kelayakan Malaysia;
  3. meluluskan dasar dan garis panduan yang berhubungan dengan akreditasi program, kelayakan atau pemberi pendidikan tinggi atau audit institusi;
  4. meluluskan sebarang perkara yang berhubungan dengan fungsi, kuasa, kewajipan, saraan, elaun, honorarium, faedah dan tatakelakuan pegawai, pekerja, ejen dan pakar perunding Agensi;
  5. menerima dan mengawasi laporan, penyata, pernyataan dan sebarang maklumat lain yang berhubungan dengan akreditasi, audit institusi dan penilaian;dan
  6. melakukan semua perkara yang semunasabahnya perlu bagi pelaksanaan fungsinya di bawah Akta Agensi Kelayakan Malaysia 2007.

Pengerusi
YBhg. Tan Sri Mohd Khairul Adib Abd Rahman
Pengerusi, Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia

Ahli - Ahli Majlis
-
Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia


Dato' Seri Abdul Razak bin Jaafar
Ketua Setiausaha
Kementerian Pengajian Tinggi

-
Ketua Setiausaha
Kementerian Sumber Manusia


Datuk Yusran Shah bin Mohd Yusof
Ketua Setiausaha
Kementerian Pendidikan Malaysia

Prof. Dato' Dr. Mohammad Shatar bin Sabran
Ketua Pegawai Eksekutif
Agensi Kelayakan Malaysia


Prof. Dato' Dr. Husaini bin Omar
Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi
Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi

En. Nasharuddin bin Abu Bakar
Timbalan Setiausaha Bahagian,
Sektor Dasar Perolehan Kerajaan dan Akreditasi

Bahagian Perolehan Kerajaan
Kementerian Kewangan Malaysia


Dato' Dr. Mohd Khairi bin Yakub
Ketua Pegawai Eksekutif
Majlis Perubatan Malaysia

Prof. Dato' Gs. Ts. Dr. Mohd Ekhwan Hj. Toriman
Naib Canselor
Universiti Kebangsaan Malaysia


Prof. Datin Paduka Dr. Samsinar binti Md. Sidin
Naib Canselor
Universiti Tun Abdul Razak (UNIRAZAK)

Tan Sri Dato' Soh Thian Lai
Presiden
Federation of Malaysian Manufacturers


Prof. Emeritus Dato' Seri Dr. Mohamed Mustafa bin Ishak
Executive Chairman
World Business Affairs Sdn Bhd

Dato' Peter Ng Tong Se
UCSI Group Founder & Executive Chairman
UCSI Group Holdings Sdn Bhd


Prof. Dato' Dr. Mohd Azmi bin Omar
Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif
International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF)