Choose Language:   Bahasa Melayu | English

Entry Requirements for Higher Education Programmes


Only Available in Bahasa Melayu Version

Entry Requirements for Higher Education Programmes

Kompilasi kelayakan masuk ini merupakan panduan syarat kemasukan minimum ke program pendidikan tinggi mengikut tahap pengajian dalam Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Framework, MQF). Kompilasi ini dibangunkan sebagai rujukan kepada Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT) dan pihak berkepentingan yang lain.


Walau bagaimanapun, secara prinsipnya syarat kelayakan masuk ke program pendidikan tinggi adalah di bawah bidang kuasa Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) dan badan profesional yang berkaitan. Sebarang perubahan atau penambahan syarat kelayakan masuk hendaklah dirujuk kepada KPT dan badan profesional yang berkenaan.


PERHATIAN:

  1. Kompilasi kelayakan masuk ini akan berubah dari semasa ke semasa berdasarkan kepada keperluan syarat Gred/ NGMP/ PNGK/ Pengkhususan Mata Pelajaran/ sebarang syarat yang berkaitan dalam bidang pengajian tertentu yang tertakluk kepada surat kelulusan KPT/ standard program/ badan profesional yang berkenaan.

  2. Syarat kelayakan masuk bagi program yang tidak tertakluk kepada mana-mana standard program atau badan profesional, boleh merujuk kepada syarat kelayakan masuk umum seperti yang disenaraikan. Senat PPT perlu menetapkan syarat tambahan seperti keperluan kompetensi mata pelajaran tertentu sekiranya semakan pemberat kurikulum dari segi major/teras menjurus kepada bidang khusus yang tertentu.

  3. MQA tidak membuat penilaian bagi kesetaraan gred mata pelajaran bagi memenuhi syarat kelayakan masuk tertentu.

  4. PPT bertanggungjawab untuk mengkaji dan meneliti sistem gred/skor/markah bagi menyetarakan gred kelayakan tersebut dengan gred yang ditetapkan.

  5. Senarai Kelayakan Persekolahan Antarabangsa bagi kemasukan ke program pendidikan tinggi di Malaysia boleh dirujuk pada pautan ini.


PEMAKLUMAN BERKAITAN SYARAT KELAYAKAN MASUK:

ARTIKULASI TVET
TARIKH SURAT PERKARA MUAT TURUN
8 JANUARI 2021 PEMAKLUMAN JPT - KEMASUKAN PELAJAR LULUSAN SKM (TAHAP 3, MQF) KE PERINGKAT DIPLOMA (TAHAP 4, MQF) ATAU YANG SETARA DENGANNYA DI IPTS
21 APRIL 2020 PEMAKLUMAN JPT - KEMASUKAN PELAJAR LULUSAN DKM, DLKM DAN DVM KE PERINGKAT SARJANA MUDA (TAHAP 6 MQF) ATAU YANG SETARA DENGANNYA DI IPTS
20 NOVEMBER 2019 PEMAKLUMAN JPT - PINDAAN SYARAT KELAYAKAN MINIMUM DKM, DLKM DAN DVM SEBAGAI SYARAT KELAYAKAN MASUK KE PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA DI UA
30 OGOS 2019 PEKELILING MQA BIL. 9/2019 - PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN KUALITI TUNGGAL TVET: PENAMBAHBAIKAN LALUAN PENDIDIKAN GRADUAN TVET

KOMPETENSI BAHASA INGGERIS:
TARIKH SURAT PERKARA MUAT TURUN
6 MAC 2023 SYARAT KOMPETENSI BAHASA INGGERIS KEPADA PELAJAR INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA (IPTS)
6 MAC 2023 SYARAT KOMPETENSI BAHASA INGGERIS KEPADA PELAJAR UNIVERSITI AWAM
11 OGOS 2022 PEMAKLUMAN JPT: SYARAT KOMPETENSI BAHASA INGGERIS KEPADA PELAJAR ANTARABANGSA (UNIVERSITI AWAM)
21 JULAI 2022 PEMAKLUMAN JPT: SYARAT KOMPETENSI BAHASA INGGERIS KEPADA PELAJAR ANTARABANGSA DI IPTS
6 JANUARI 2020 PEMAKLUMAN JPT: PENAMBAHBAIKAN SYARAT KOMPETENSI BAHASA INGGERIS KEPADA PELAJAR ANTARABANGSA
9 DISEMBER 2019 PEMAKLUMAN JPT: PENAMBAHBAIKAN SYARAT KOMPETENSI BAHASA INGGERIS KEPADA PELAJAR ANTARABANGSA

DIBATALKAN dan sila rujuk Pemakluman JPT: Syarat Kompetensi Bahasa Inggeris kepada Pelajar Antarabangsa di IPTS [Surat JPT bertarikh 21 Julai 2022, no. ruj.: JPT/GS 1000/360 Jld. 2 (17)]
31 JULAI 2019 PEMAKLUMAN JPT: SYARAT KOMPETENSI BAHASA INGGERIS KEPADA PELAJAR ANTARABANGSA

DIBATALKAN dan sila rujuk Pemakluman JPT: Syarat Kompetensi Bahasa Inggeris kepada Pelajar Antarabangsa di IPTS [Surat JPT bertarikh 21 Julai 2022, no. ruj.: JPT/GS 1000/360 Jld. 2 (17)]