Pilih Bahasa:   Bahasa Melayu | English

Majlis Agensi Kelayakan Malaysia yang ditubuhkan di bawah Akta Agensi Kelayakan Malaysia 2007 (Akta 679) mempunyai fungsi berikut:

  1. meluluskan rancangan dan dasar bagi pengurusan Agensi;
  2. meluluskan apa-apa pindaan atau pengemaskinian Kerangka Kelayakan Malaysia;
  3. meluluskan dasar dan garis panduan yang berhubungan dengan akreditasi program, kelayakan atau pemberi pendidikan tinggi atau audit institusi;
  4. meluluskan sebarang perkara yang berhubungan dengan fungsi, kuasa, kewajipan, saraan, elaun, honorarium, faedah dan tatakelakuan pegawai, pekerja, ejen dan pakar perunding Agensi;
  5. menerima dan mengawasi laporan, penyata, pernyataan dan sebarang maklumat lain yang berhubungan dengan akreditasi, audit institusi dan penilaian;dan
  6. melakukan semua perkara yang semunasabahnya perlu bagi pelaksanaan fungsinya di bawah Akta Agensi Kelayakan Malaysia 2007.

Pengerusi
YBhg. Tan Sri Mohd Khairul Adib Abd Rahman


Pengerusi,
Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia

Ahli - Ahli Majlis
YBhg. Dato' Dr. Zulkapli bin Mohamed
Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
Dato' Seri Abdul Razak bin Jaafar
Ketua Setiausaha
Kementerian Pengajian Tinggi
Dato' Seri Ir. Dr. Zaini bin Ujang
Ketua Setiausaha
Kementerian Sumber Manusia
YBhg. Dato' Indera Nik Nasarudin bin Mohd Zawawi
Ketua Setiausaha
Kementerian Pendidikan Malaysia
Dato' Profesor Dr. Mohammad Shatar bin Sabran
Ketua Pegawai Eksekutif
Agensi Kelayakan Malaysia
Prof. Dr. Azlinda binti Azman
Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi
Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi
En. Nasharuddin bin Abu Bakar
Timbalan Setiausaha Bahagian,
Sektor Dasar Perolehan Kerajaan dan Akreditasi

Bahagian Perolehan Kerajaan
Kementerian Kewangan Malaysia
Dato' Dr. Mohd Khairi bin Yakub
Ketua Pegawai Eksekutif
Majlis Perubatan Malaysia
Prof. Dato' Gs. Ts. Dr. Mohd Ekhwan Hj. Toriman
Naib Canselor
Universiti Kebangsaan Malaysia
Prof. Datin Paduka Dr. Samsinar binti Md. Sidin
Naib Canselor
Universiti Tun Abdul Razak (UNIRAZAK)
Tan Sri Dato' Soh Thian Lai
Presiden
Federation of Malaysian Manufacturers
Prof. Emeritus Dato' Seri Dr. Mohamed Mustafa bin Ishak
Vice Chancellor
Perdana University
Dato' Peter Ng Tong Se
UCSI Group Founder & Executive Chairman
UCSI Group Holdings Sdn Bhd
Prof. Dato' Dr. Mohd Azmi bin Omar
Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif
INCEIF University
Dato' Ir. Ahmad Redza bin Ghulam Rasool
President
Lembaga Jurutera MalaysiaDatuk Dr. Syed Hussain bin Syed Husman
President
Malaysian Employers Federation (MEF)