Header
 

Soalan Lazim

 English Version    

Singkatan

 

IPTA - Institusi Pengajian Tinggi Awam

IPTS - Institusi Pengajian Tinggi Swasta

JPA - Jabatan Perkhidmatan Awam

LAN - Lembaga Akreditasi Negara

MQA - Agensi Kelayakan Malaysia

MQF - Kerangka Kelayakan Malaysia

MQR - Daftar Kelayakan Malaysia

PPT - Pemberi Pendidikan Tinggi

PPTS - Pengurusan Pengajian Tinggi Swasta

 Soalan

 
Untuk Pelajar :

1)

Apakah itu MQR dan fungsinya?

2)

Apakah kaitan program pengajian dan kelayakan yang diakreditkan dengan pendaftaran dalam Daftar Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Register, MQR)?

3)

Apakah kelebihan program pengajian dan kelayakan yang diakreditkan dan pendaftaran dalam Daftar Kelayakan Malaysia (MQR)?

4)

Mengapakah MQR ini penting kepada pelajar?

5)

Adakah semua program pengajian IPTA dan IPTS didaftarkan dalam MQR?

6)

Saya ingin mengetahui mengenai program pengajian dan kelayakan yang telah diakredit oleh MQA. Bagaimana saya boleh mencari maklumat ini dalam portal MQR?

7)

Bagaimana saya boleh mengetahui program pengajian dan kelayakan yang telah didaftarkan dalam MQR telah melalui proses jaminan kualiti?

8)

Apakah perbezaan di antara kelulusan, akreditasi dan pengiktirafan?

9)

Apakah perbezaan di antara akreditasi penuh dan akreditasi sementara?

10)

Terdapat maklumat mengenai tempoh sah laku. Apakah maksudnya?

11)

Apakah implikasinya jika bergraduat di luar tempoh sah laku akreditasi MQA?

12)

Mengapa ada program pengajian yang telah tamat tempoh sah laku dan tidak diperbaharui tempohnya?

13)

Saya sedang mengikuti satu program pengajian di sebuah institusi. Kenapa program pengajian tersebut tidak terdapat dalam MQR?

14)

Apakah kesannya jika seseorang pelajar mengikuti program pengajian yang tidak mendapat akreditasi penuh MQA?

15)

Adakah program pengajian dan kelayakan yang terdapat dalam MQR akan diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) atau badan profesional?

16)

Adakah program pengajian dan kelayakan daripada institusi luar negara yang ditawarkan oleh institusi tempatan terdapat dalam MQR?

17)

Adakah MQR turut menyenaraikan program pengajian yang mendapat perakuan akreditasi sementara?

18)

Bagaimana untuk mendapatkan surat pengesahan daripada MQA berkenaan status akreditasi program pengajian dan kelayakan?

19)

Bagaimana saya dapat membuat pertanyaan atau cadangan mengenai MQR?

20)

Saya sedang mengikuti satu program pengajian di sebuah PPT yang dijalankan secara kerjasama dengan Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA). Penganugerahan sijil akan dilakukan oleh IPTA terbabit. Adakah saya perlu namakan IPTA atau institusi tempat saya belajar dalam ruangan carian ‘Nama PPT’?

21)

Bagaimana untuk mengetahui status pengiktirafan kelayakan oleh PPT di luar negara?

   
Untuk Pemberi Pendidikan Tinggi :

1)

Kami sedang menjalankan beberapa program pengajian. Bagaimana kami boleh memohon untuk mendapat perakuan akreditasi dan kelayakan itu didaftar dalam MQR?

2)

Program pengajian yang kami jalankan telah pun diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) atau badan profesional. Bagaimana kami memohon untuk mendaftarkan program pengajian itu dalam MQR?

3)

Sekiranya kami ingin berpindah ke premis baru, adakah alamat bagi perakuan akreditasi yang telah diberikan perlu diubah dalam MQR?

   

Untuk Majikan dan Pihak Berkepentingan :

1)

Bagaimana saya dapat memastikan bahawa sesuatu program pengajian dan kelayakan pelajar diakredit dan didaftarkan dalam MQR?

   
   

 Jawapan

   
Untuk Pelajar :

1)

Apakah itu MQR dan fungsinya?

 

Daftar Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Register, MQR) adalah satu daftar yang menyenaraikan semua program pengajian dan kelayakan yang telah mendapat akreditasi penuh MQA. Fungsi utamanya adalah sebagai sumber rujukan dan panduan kepada pelbagai pihak berkepentingan berkaitan program pengajian tinggi dan kelayakan yang telah diakreditkan di Malaysia.

2)

Apakah kaitan program pengajian dan kelayakan yang diakreditkan dengan pendaftaran dalam Daftar Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Register, MQR)?

 

Mengikut Akta Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Agency, MQA) 2007, semua program pengajian dan kelayakan yang telah diakreditkan oleh MQA akan didaftarkan dalam MQR.

3)

Apakah kelebihan program pengajian dan kelayakan yang diakreditkan dan pendaftaran dalam Daftar Kelayakan Malaysia (MQR)?

 

Kelebihannya adalah seperti berikut:

 • Program pengajian dan kelayakan tersebut telah melalui proses jaminan kualiti, iaitu ia selaras dengan standard dan kriteria yang ditetapkan dan mematuhi Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Framework, MQF). Sila rujuk kepada maklumat mengenai Sistem Jaminan Kualiti di laman web MQA

 • memudahkan pemindahan kredit;

 • membolehkan pelajar melanjutkan pelajaran di institusi tempatan atau luar negara;

 • membolehkan pelajar dipertimbangkan untuk pelantikan ke perkhidmatan awam; dan

 • memudahkan pelajar mendapat bantuan kewangan.

4)

Mengapakah MQR ini penting kepada pelajar?

 

MQR ini penting kepada para pelajar dari segi :

 
 • menyediakan maklumat mengenai semua program pengajian dan kelayakan yang telah diakredit;

 • membolehkan pelajar mengetahui, memahami serta membuat perbandingan ke atas sesuatu kelayakan dan hubung kaitnya dengan kelayakan lain. Maklumat ini dapat membantu pelajar membuat pemilihan program pengajian dengan lebih baik apabila ingin melanjutkan pelajaran; dan

 • membolehkan maklumat dicetak terus daripada MQR sebagai bukti program pengajian dan kelayakan telah diakredit.

5)

Adakah semua program pengajian IPTA dan IPTS didaftarkan dalam MQR?

ke atas
 

Semua program pengajian IPTS yang telah diakreditkan oleh MQA didaftarkan dalam MQR.

 

Program pengajian yang ditawarkan oleh IPTA sebelum 1 November 2007 (iaitu sebelum penubuhan MQA) dan telah diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) akan dianggap sebagai telah diakredit (deem-accredited) oleh MQA dan seterusnya didaftarkan dalam Daftar Kelayakan Malaysia (MQR).

6)

Saya ingin mengetahui mengenai program pengajian dan kelayakan yang telah diakredit oleh MQA. Bagaimana saya boleh mencari maklumat ini dalam portal MQR?

 

Untuk melihat senarai penuh program pengajian dan kelayakan mengikut kategori, pergi ke bahagian Carian Kelayakan di sebelah kiri window. Klik pada Senarai Kelayakan IPTA/Politeknik/Kolej Komuniti atau Senarai Kelayakan IPTS. Anda juga boleh klik pada bahagian Carian Kata Kunci, isi sekurang-kurangnya satu/kombinasi kata kunci, kemudian klik Mula Carian. Untuk penerangan lebih jelas, klik bahagian Panduan.

7)

Bagaimana saya boleh mengetahui program pengajian dan kelayakan yang telah didaftarkan dalam MQR telah melalui proses jaminan kualiti?

 

Semua program pengajian dan kelayakan yang didaftarkan dalam MQR telah berjaya melalui proses jaminan kualiti apabila diperakukan akreditasi penuh MQA.

8)

Apakah perbezaan di antara kelulusan, akreditasi dan pengiktirafan?

 

Kelulusan – kebenaran bertulis yang dikeluarkan oleh Menteri Pengajian Tinggi bagi membolehkan PPT mengendalikan sesuatu program pengajian. Kelulusan wajib diperoleh sebelum PPT dibenarkan mengendalikan program pengajian. Walau bagaimanapun, kelulusan ini tidak bermaksud satu-satu program itu telah diakredit oleh MQA atau telah diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).

Akreditasi – satu perakuan bahawa sijil, diploma atau ijazah yang dianugerahkan oleh sesebuah institusi pengajian tinggi telah mencapai tahap standard kualiti yang ditetapkan.

Pengiktirafan – penerimaan satu-satu kelayakan oleh pihak-pihak tertentu bagi tujuan tertentu. Sebagai contoh, pengiktirafan kerajaan melalui JPA adalah syarat untuk dipertimbangkan berkhidmat di sektor awam. Sebagai makluman, JPA hanya akan mengiktiraf program pengajian yang telah mendapat akreditasi MQA bagi maksud berkhidmat dengan kerajaan.

9)

Apakah perbezaan di antara akreditasi penuh dan akreditasi sementara?

ke atas
 

Akreditasi penuh – satu perakuan rasmi kepada PPT bahawa sijil, diploma atau ijazah yang akan dianugerahkan kepada graduan adalah selaras dengan standard yang ditetapkan oleh MQA.

Akreditasi sementara – fasa awal penilaian yang bertujuan untuk membantu dan mempermudah institusi pengajian tinggi mendapat akreditasi bagi program pengajian yang hendak ditawarkan dengan syarat ia meningkatkan kualiti dan standard yang ditetapkan semasa penilaian akreditasi sementara.

10)

Terdapat maklumat mengenai tempoh sah laku. Apakah maksudnya?

 

Tempoh sah laku bermaksud tempoh bagi sesuatu perakuan akreditasi itu sah digunakan bagi satu program pengajian dan kelayakan.

Di bawah Akta Lembaga Akreditasi Negara (LAN) 1996, semua program pengajian dan kelayakan (kecuali program profesional) yang diakredit mempunyai tempoh sah laku perakuan akreditasi selama 5 tahun. Tempoh sah laku untuk program profesional adalah ditentukan oleh badan profesional yang berkenaan. Pihak pemberi pendidikan tinggi perlu memohon pembaharuan perakuan akreditasi setelah tamat tempoh tersebut.

Walau bagaimanapun, program pengajian dan kelayakan yang diakredit di bawah Akta MQA 2007 (berkuat kuasa pada 1 November 2007) adalah bersifat berterusan (perpetual) bermula daripada tarikh program tersebut diakredit. Sekiranya program tersebut dibatalkan akreditasi, tarikh pembatalan akan dinyatakan.

11)

Apakah implikasinya jika bergraduat di luar tempoh sah laku akreditasi MQA?

ke atas
 

Perakuan akreditasi MQA ke atas satu-satu program pengajian dan kelayakan adalah meliputi kohort pelajar yang bergraduat dalam tempoh sah laku akreditasi yang diberikan. Sekiranya pelajar bergraduat di luar tempoh tersebut, maka program pengajian dan kelayakan yang diperoleh tidak diperakukan akreditasi MQA.

12)

Mengapa ada program pengajian yang telah tamat tempoh sah laku dan tidak diperbaharui tempohnya?

Ada beberapa kemungkinan:

 
 • program pengajian tidak lagi ditawarkan oleh pemberi pendidikan tinggi;

 • tiada permohonan untuk memperbaharui perakuan akreditasi daripada pihak PPT atas alasan tertentu; atau

 • proses pembaharuan perakuan akreditasi belum selesai.

13)

Saya sedang mengikuti satu program pengajian di sebuah institusi. Kenapa program pengajian tersebut tidak terdapat dalam MQR?

Ini bermakna program pengajian tersebut belum atau tidak diakreditkan oleh MQA atas beberapa sebab tertentu iaitu:

 • program pengajian tersebut baru dimulakan dan belum mencapai tempoh matang untuk penilaian akreditasi MQA. Penilaian akreditasi akan dijalankan apabila pelajar kohort pertama berada di tahun akhir pengajian;

 • program pengajian tersebut sedang dalam proses penilaian perakuan akreditasi MQA;

 • program pengajian tersebut gagal memperoleh perakuan akreditasi MQA atas alasan-alasan tertentu; atau

 • tiada permohonan untuk mendapatkan akreditasi daripada pihak PPT. Untuk makluman, permohonan akreditasi adalah secara sukarela dan terpulang kepada sesebuah institusi untuk memohon.

14)

Apakah kesannya jika seseorang pelajar mengikuti program pengajian yang tidak mendapat akreditasi penuh MQA?

ke atas

Kesan utamanya adalah tiada jaminan kualiti yang dapat diberikan oleh MQA terhadap program pengajian tersebut. Selain itu, pelajar mungkin menerima kesan-kesan lain daripada pihak yang menggunakan perakuan akreditasi MQA sebagai syarat untuk:

 • memohon melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi seperti mana ditetapkan oleh PPT tempatan atau luar negara;

 • memohon pemindahan kredit seperti mana ditetapkan oleh PPT tempatan atau luar negara;

 • memohon mendapatkan bantuan kewangan atau kemudahan pinjaman pendidikan seperti mana ditetapkan oleh pemberi pinjaman; atau

 • dipertimbangkan berkhidmat di sektor awam atau swasta seperti mana ditetapkan oleh JPA atau majikan swasta.

15)

Adakah program pengajian dan kelayakan yang terdapat dalam MQR akan diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) atau badan profesional?

 

Pada prinsipnya, program pengajian dan kelayakan yang telah diakredit oleh MQA akan diiktiraf oleh JPA. Walau bagaimanapun, ia bergantung kepada bidang kuasa JPA untuk mengiktiraf program pengajian dan kelayakan tersebut bagi tujuan lantikan ke skim perkhidmatan awam. MQA juga bekerjasama rapat dengan badan profesional dan pada kebiasaannya, program pengajian dan kelayakan yang diakreditkan akan juga diiktiraf oleh badan yang berkenaan. Pihak tuan perlu merujuk kepada badan yang berkaitan untuk pengesahan.

16)

Adakah program pengajian dan kelayakan daripada institusi luar negara yang ditawarkan oleh institusi tempatan terdapat dalam MQR?

 

Pada umumnya, semua program pengajian dan kelayakan yang telah diakredit oleh MQA akan didaftarkan dalam MQR. Ini termasuk program pengajian dan kelayakan yang ditawarkan melalui institusi tempatan secara kerjasama dengan institusi luar negara dan juga program pengajian institusi luar negara yang ditawarkan oleh kampus cawangannya di sini. Institusi tempatan akan memohon kepada MQA untuk program pengajian mereka diakredit dan didaftarkan dalam MQR.

17)

Adakah MQR turut menyenaraikan program pengajian yang mendapat perakuan akreditasi sementara?

 

Tidak. MQR hanya menyenaraikan program pengajian dan kelayakan yang diperakukan akreditasi penuh MQA. Semakan program pengajian yang menerima akreditasi sementara boleh dibuat menerusi sistem carian ‘e-Semakan Kursus Pengajian’ seperti di alamat www.mqa.gov.my/eskp/AkrProvRingkas.cfm.

18)

Bagaimana untuk mendapatkan surat pengesahan daripada MQA berkenaan status akreditasi program pengajian dan kelayakan?

ke atas

Bagi tujuan mendapatkan pengesahan bertulis berkenaan status akreditasi program pengajian dan kelayakan, permohonan berserta dokumen seperti salinan sijil/skrol program pengajian perlu dikemukakan kepada pihak Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) seperti di alamat berikut;

 

Ketua Pegawai Eksekutif,
Agensi Kelayakan Malaysia (MQA),
Tingkat 14B, Menara PKNS-PJ,
No. 17, Jalan Yong Shook Lin,
46050 Petaling Jaya,
SELANGOR DARUL EHSAN.
(u.p.: Bahagian Koordinasi dan Rujukan Jaminan Kualiti)

19)

Bagaimana saya dapat membuat pertanyaan atau cadangan mengenai MQR?

Untuk sebarang pertanyaan atau cadangan, sila hubungi:

 

Bahagian Koordinasi dan Rujukan Jaminan Kualiti,
Agensi Kelayakan Malaysia (MQA),
Tingkat 14B, Menara PKNS-PJ,
No. 17, Jalan Yong Shook Lin,
46050 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA.
No. Telefon : +603-79687076 atau +603-79683338
No. Faks : +603-79540225
E-mel : mqr@mqa.gov.my

20)

Saya sedang mengikuti satu program pengajian di sebuah PPT yang dijalankan secara kerjasama dengan Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA). Penganugerahan sijil akan dilakukan oleh IPTA terbabit. Adakah saya perlu namakan IPTA atau institusi tempat saya belajar dalam ruangan carian ‘Nama PPT’?

 

Anda perlu mengisi nama PPT tempat anda belajar. Ini kerana penilaian akreditasi akan dilakukan ke atas sesuatu program pengajian yang dijalankan di PPT itu sahaja dan bukannya di IPTA tersebut.

21)

Bagaimana untuk mengetahui status pengiktirafan kelayakan oleh PPT di luar negara?

ke atas
 

Berkenaan status pengiktirafan sesuatu kelayakan yang dianugerahkan oleh PPT di luar negara boleh dirujuk kepada Sistem Pengiktirafan Kelayakan (eSisraf) seperti berikut:

 

Bahagian Koordinasi dan Rujukan Jaminan Kualiti,
Agensi Kelayakan Malaysia (MQA),
Tingkat 13A, Menara PKNS-PJ,
No 17, Jalan Yong Shook Lin,
46050 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA.
No. Telefon: +603-7968 7062/3239
Emel: esisraf@mqa.gov.my
Web: eSisraf

   

Untuk Pemberi Pendidikan Tinggi :

1)

Kami sedang menjalankan beberapa program pengajian. Bagaimana kami boleh memohon untuk mendapat perakuan akreditasi dan kelayakan itu didaftar dalam MQR?

 

Permohonan Akreditasi boleh dibuat/diajukan kepada Unit Pendaftaran MQA. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Garis Panduan dan Borang di laman web MQA www.mqa.gov.my.
Pihak tuan juga boleh menghubungi kami melalui talian +603-79687002 atau e-mel akreditasi@mqa.gov.my untuk sebarang pertanyaan atau menghadiri klinik bimbingan penyediaan dokumen permohonan.
Sekiranya program pengajian telah mendapat perakuan akreditasi MQA, ia akan didaftarkan terus ke dalam MQR.

2)

Program yang kami jalankan telahpun diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam atau badan profesional. Bagaimana kami memohon untuk daftarkan kelayakan itu dalam MQR?

ke atas

Bagi tujuan pendaftaran program pengajian dalam MQR, sila hubungi alamat berikut untuk mendapatkan keterangan lanjut:

 

Bahagian Koordinasi dan Rujukan Jaminan Kualiti,
Agensi Kelayakan Malaysia (MQA),
Tingkat 14B, Menara PKNS-PJ,
No 17, Jalan Yong Shook Lin,
46050 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA.
No Telefon: +603-7968 7002
Faks: +603-7954 0225
Emel: mqr@mqa.gov.my

3)

Sekiranya kami ingin berpindah ke premis baru, adakah alamat bagi perakuan akreditasi yang telah diberikan perlu diubah dalam MQR?

 

Ya, alamat perlu diubah berdasarkan kepada dokumen-dokumen yang dikemukakan seperti berikut:

 • Surat kelulusan pindah premis dari PPTS; dan

 • Sijil perakuan akreditasi MQA yang menyatakan alamat yang diubah

Untuk Majikan dan Pihak Berkepentingan :

1)

Bagaimana saya dapat memastikan bahawa sesuatu program pengajian dan kelayakan pelajar diakredit dan didaftarkan dalam MQR?

ke atas
 

Anda boleh menyemak terus dalam portal MQR di alamat www.mqa.gov.my/mqr/index.htm. Semakan sesuatu program pengajian dan kelayakan yang telah diakredit boleh dibuat melalui pelbagai kata kunci (keyword) contohnya; Nama Kelayakan, Nama PPT, Bidang dan sebagainya.

   
 

   
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.
  

?Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox dengan resolusi 1024x768 piksel
?b>Hak Cipta Terpelihara?b>?2009 - Daftar Kelayakan Malaysia, MQA -